Katalog přípravků řady TE pro rok 2023

Osvědčená řada stimulačních, protistresových přípravků a listového hnojiva vyvíjené již od roku 2003.

 

PŘÍPRAVKY ŘADY PROFI pro zemědělské firmy

Název přípravku Hlavní použití Podrobné informace
TE IMPULS Pro rychlý start, kořen, regenerace více
TE RELAX Rostlinný biostimulant více
TE LICIT  Pro rozvoj listů, výkon fotosyntézy více
TE UNI  Rostlinný biostimulant více
TE SILVA  Stimulace se stříbrem pro zdraví více
TE OSIVO Pro rychlý start rostlin, vývoj kořene více

  Katalog našich přípravků pro rok 2023 si můžete též stáhnout ve formátu PDF a vytisknout

 

Důležité vlastnosti charakterizující přípravky TS:

 • nové účinné látky
 • vzájemnou kombinací účinných látek obsahu účinných látek
 • specifické účinky pro jednotlivé fáze růstu
 • maximální účinek pro jednotlivé fáze
 • optimalizace hektarových dávek
 • zvýšení tolerance vůči předávkování
   

METODIKA POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ PRO PODPORY RŮSTU

Přehledný popis použití přípravků firmy TRISOL farm pro jednotlivé kulturní plodiny.
Dokument ke stažení ve formátu (.pdf)

 

INFOSERVIS - PORADNA

Zákazníkům, kteří již znají přípravky na podporu růstu nebo těm, kdo by se s nimi chtěli teprve seznámit poskytujeme odborné poradenství týkající se vhodnosti použití, dávkování, účinků, cen přípravků, bezpečnosti použití a dalších otázek.

Kontaktujte nás:
Naše informační telefonní linka je: 739 589 554
Informační mail: lochman@avstimul.cz

 

OBECNÁ DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ŘADY TS:

 • Nepřekračujte doporučené dávky a dodržujte navržené termíny aplikace.
 • Všechny přípravky jsou vzájemně mísitelné. Při kombinaci několika přípravků je třeba kontaktovat svého obchodního zástupce z hlediska optimalizace dávek.
 • Přípravky aplikujeme nejméně v 60l vody nebo dodávaného hnojiva na hektar.
 • Přípravky jsou obvykle dobře kombinovatelné s ostatními přípravky. Doporučuje se udělat zkoušku s malým množstvím kombinovaných přípravků a po smísení provést aplikaci nejlépe do 10 hodin.

   

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a přestávkou v práci a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem.

Výstražný symbol nebezpečnosti R-věty: R 36/38 Dráždí oči a kůži.
S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
  S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny: Projeví–li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z etikety přípravku. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a takto jej v případě nutnosti dopravte k lékaři. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě, která je v bezvědomí.

 • Při nadýchání:Vyveďte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu a tělesný duševní klid. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
 • Při styku s kůží: Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Ihned odstraňte potřísněný oděv a boty. Pokud potíže přetrvají, vyhledejte lékaře.
 • Při zasažení očí: Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí (vlažnou) vodou při otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaktní čočky před promýváním očí z očí odstraňte.
 • Při požití: Postiženého umístěte v klidu a ústa mu vypláchněte vodou. Nikdy nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Pokud postižený zvrací samovolně, zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Při obtížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři etiketu přípravku.